VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tập huấn chương trình 05-CTr/HU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”
Ngày đăng 24/05/2023 | 14:30  | Lượt xem: 119

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 28/12/2022 của Huyện ủy Thạch Thất về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 của UBND về việc mở lớp tập huấn chương trình 05-CTr/HU; Sáng ngày 24/05/2023, UBND Thạch Thất tổ chức lớp tập huấn Chương trình 05-CTr/HU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Chính trị Huyện với 171 học viên là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban Huyện, các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt đến các học viên những chuyên đề: Phát triển văn hóa, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và Xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh tầm nhìn đến năm 2025.

PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện Văn hóa và Phát triển truyền đạt kiến thức

Xây dựng, phát triển văn hóa, con người có vai trò vô cùng quan trọng đối với mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội vì nó góp phần kiến tạo nền tảng tinh thần cho đất nước; tạo động lực, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững đất nước. Chính vì thế, Đảng ta luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa hiện nay.

Nắm vững quan điểm của Đảng, Huyện Thạch Thất luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, giữ gìn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc nói chung và văn hóa huyện nhà nói riêng; đồng thời,  xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh trở thành những công dân toàn cầu.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho các học viên nắm vững những vấn đề cơ bản về văn hóa để vận dụng có hiệu quả trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, hoạt động chung trên địa bàn huyện, đưa huyện ta ngày càng phát triển toàn diện góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh ./.