THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở !
Ngày đăng 08/03/2023 | 19:30  | Lượt xem: 125

UBND huyện Thạch Thất thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đấu giá xã Dị Nậu, Khu Lỗ Đòng – xã Đại Đồng, Khu Đồng Cháy – xã Hương Ngải, Khu Đầu Cầu Dưới – Thôn Thái Hòa xã Bình Phú.

Xem chi tiết tại đây!

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất ở tại khu Đấu giá xã Dị Nậu

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất ở tại khu Lỗ Đòng- Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất ở tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất ở tại khu Đầu Cầu Dưới, thôn Thái Hoà, xã Bình Phú