KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thạch Thất tăng cường thực hiện quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện
Ngày đăng 02/04/2024 | 10:42  | Lượt xem: 86

UBND huyện vừa ban hành công văn số 498/UBND-QLĐT ngày 29/3/2024 về việc tăng cường thực hiện quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian vừa qua, tình hình thực hiện quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình, nhà ở riêng lẻ trước khi khởi công xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay một số xã, đơn vị thực hiện chưa quyết liệt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về cấp giấy phép xây dựng.

Để tiếp tục thực hiện tốt quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và điều kiện để người dân chấp hành đúng quy định, quy trình về cấp giấy phép xây dựng, trật tự xây dựng, các cơ quan ban ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Công tác tuyên tuyền: Tăng cường tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng khi xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định và Văn bản số 346/UBND-QLĐT ngày 09/3/2023
của UBND huyện Thạch Thất về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và công tác quản lý trật tự xây dựng và Văn bản số 263/QLĐT ngày 03/4/2023 của Phòng Quản lý đô thị về hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện và các văn bản của UBND huyện về kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Đảm bảo nguyên tắc chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân chỉ được xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ khi đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình tại Khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014.
- Tiếp tục tuyên truyền, công khai các quy hoạch xây dựng được duyệt (gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) bằng nhiều hình thức.
- Phòng Văn hoá và thông tin huyện, Trung tâm văn hoá - TT TT phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo trên đài truyền thanh huyện các văn bản pháp luật, quy định và chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.
-Đăng tải công bố công khai thông tin quy hoạch xây dựng được phê duyệt, giấy phép xây dựng đã được cấp trên trang thông tin điện tử của huyện.

Công tác tổ chức thực hiện quy định cấp giấy phép xây dựng:

1. Xã, thị trấn:

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức phụ trách cung cấp thông tin quy hoạch được duyệt và hướng dẫn quy trình, thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng được biết.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng, áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời ngăn chặn đối với các công trình vi phạm, không để vi phạm tiếp diễn sau khi đã có biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; Kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm theo quy định pháp luật, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.
- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng gửi các phòng chuyên môn, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, hướng dẫn.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND huyện nếu buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm không kịp thời xử lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

2. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm trật tự xây dựng. Tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết với UBND huyện để xử lý dứt diểm các vi phạm theo quy định của pháp luật hoặc tham vấn Sở Xây dựng về khó khăn, vướng mắc trong xử lý các công trình vi phạm.
- Chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện Thạch Thất về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất và quy định pháp luật theo thẩm quyền.

3. Phòng Quản lý đô thị huyện
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng theo quy định. Định kỳ tổng hợp số liệu và khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND huyện, Sở Xây dựng về tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc chấp hành pháp luật về xây dựng. Cung cấp thông tin quy hoạch
xây dựng đã được phê duyệt khi có đề nghị của các cơ quan, đơn vị để thực hiện và giám sát.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thạch Thất hướng dẫn, kiểm tra và cho ý kiến sự phù hợp của thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng về đất đai theo quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính
phủ quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (đặc biệt đối với các trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc chấp hành pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, trật tự xây dựng.
- Tiếp nhận, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm đất đai, tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết với UBND huyện để xử lý các vi phạm trên theo quy đinh pháp luật./.