KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thạch Thất: Giao ban liên ngành đánh giá kết quả cho vay ủy thác quý I/2024
Ngày đăng 12/04/2024 | 10:44  | Lượt xem: 164

Sáng ngày 10/04/2024, liên ngành: Ngân hàng CSXH và các Hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay ủy thác quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Theo báo cáo đánh giá, trong quý I/2024, Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH phân bổ nguồn vốn kịp thời không để tồn đọng, lãng phí vốn. Phối hợp UBND xã, thị trấn tập huấn cho HĐt xã, thị trấn và tổ trưởng tổ TK&VV về công tác bình xét cho vay tại cơ sở công khai, đúng đối tượng, đúng mục đích và có ý thức tốt để cho vay. Phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tiếp tục tham mưu, thực hiện và tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Tính đến ngày 31/03/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện Thạch Thất là 586 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm, với 11.441 hộ vay, dư nợ bình quân đạt hơn 51,2 triệu đồng/hộ. Trong đó cho vay ủy thác qua 4 hội đoàn thể nhận ủy thác (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) là 585,4 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ toàn huyện, thông qua 284 tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn đôn đốc quyết liệt các trường hợp nợ lãi, nợ quá hạn, nợ khoanh; thường xuyên rà soát, kiểm tra các điểm giao dịch xã để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời những thiếu sót và nâng cao chất lượng, hiệu quả tại các điểm giao dịch. Do đó, chất lượng tín dụng ủy thác được nâng lên, đến hết quý I/2024, nợ quá hạn ủy thác là 58 triệu đồng, giảm 20 triệu đồng so với đầu năm; nợ khoanh ủy thách là không đồng, giảm 6 triệu đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, trong quý Ban đại diện đã thực hiện kiểm tra tín dụng chính sách được 03 xã, 03 hội đoàn thể xã, 03 tổ TK&VV và 09 hộ vay. các Hội đoàn thể nhận ủy thác đã kiểm tra giám sát trong quý như sau:

       - HND kiểm tra được 03/23 xã, 06 tổ TK&VV, 15 hộ vay.

       - HPN không có kế hoạch kiểm tra trong quý.

       - HCCB kiểm tra 05/22 xã, 05 tổ TK&VV, 25 hộ vay.

       - ĐTN không có kế hoạch kiểm tra trong quý.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Trung ương, đầu năm 2024, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện tại các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng tín dụng. Trong quý I/2024 đã kiểm tra 03/12 xã theo kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm đạt 25% kế hoạch. Qua kiểm tra, việc bình xét của các tổ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng và việc sử dụng vốn vay nhìn chung đều đúng mục đích. Trong quý I/2024, Chủ tịch UBND xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thực hiện kiểm tra tín dụng chính sách được 23 thôn, 23 tổ TK&VV và 69 hộ vay.

Tại buổi giao ban, đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể và Ngân hàng CSXH huyện đã phát biểu chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; trao đổi, đề xuất các giải pháp liên quan đến việc bình xét cho vay; đôn đốc thu hồi nợ; công tác quản lý vốn vay; công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay vốn; dịch vụ Smart Banking ... nhằm duy trì ổn định chất lượng vốn vay tín dụng chính sách, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.