CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thạch Thất: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước
Ngày đăng 06/09/2023 | 11:01  | Lượt xem: 470

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính ở nước ta những năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết đối với đất nước trong thời gian tới.

Hình ảnh giám sát cải cách hành chính và chuyển đổi số (16/5/2023)

 

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Việc hình thành chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân là một quá trình tìm tòi, đổi mới tư duy, sáng tạo không ngừng trong đường lối đổi mới toàn diện đất nước được khởi đầu từ Đại hội VI của Đảng (năm 1986). Trải qua các kỳ đại hội, cải cách hành chính nhà nước luôn được khẳng định là một chủ trương nhất quán, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong lãnh đạo tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Ở từng giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước có các biện pháp cụ thể nhằm cải cách, đổi mới nền hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Trong quá trình đó, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng về cải cách hành chính, tạo nền tảng tư tưởng chính trị, định hướng cho việc xây dựng nền hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”. Trên cơ sở đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có 2 nội dung định hướng quan trọng đối với xây dựng nền hành chính nhà nước hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển. Đó là: 1- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, trọng tâm là thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ... Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội. Xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành; 2- Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực,... Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy, phục vụ nhân dân. Gần đây nhất, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành một số nghị quyết chuyên đề, đây là định hướng chính trị quan trọng để Chính phủ ban hành chương trình hành động, triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước của Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Hình ảnh giám sát cải cách hành chính và chuyển đổi số (16/5/2023)

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nhận thức sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Huyện Thạch Thất luôn sát sao thực hiện công tác cải cách hành chính góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trong 09 tháng đầu năm 2023, đã đăng tải hơn 102 tin bài về công tác cải cách hành chính. Phối hợp với phòng Tư pháp huyện duy trì tốt chuyên mục Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản mới trên Cổng giao tiếp điện tử huyện.

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND xã, thị trấn tích cực đăng tin tuyên truyền Đề án số 06/ĐA-CP trên trang thông tin điện tử của xã, thị trấn. Công tác thông tin, tuyên truyền đã thu hút được 28.675 lượt truy cập. Trọng tâm công tác tuyên truyền tập trung vào các văn bản triển khai của Thành phố, của Huyện về cải cách hành chính và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu để triển khai trên Công dịch vụ công trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành được triển khai nghiêm túc, 100% cơ quan đơn vị, UBND xã thị trấn sử dụng thư điện tử của UBND thành phố, phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý công việc dùng chung của UBND thành phố đảm bảo thống nhất thông suốt. 100% cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn được trang bị hòm thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ, tiến độ giải quyết công việc các cơ quan, đơn vị được theo dõi trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Thành phố.

Việc áp dụng chữ ký số: Đã thực hiện cấp chứng thư số đối với 12 cơ quan hành chính, 04 đơn vị sự nghiệp, 23 xã, thị trấn thuộc huyện. Trong 09 tháng đầu năm Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký đề nghị cấp chứng thư số trong giao dịch theo quy định, đã cấp 25 chữ ký số cho cán bộ, công chức. Đến nay đã cấp 239 chữ ký số cho cá nhân,  42 chữ ký số cho tổ chức. Tiếp tục tham mưu văn bản để UBND huyện đôn đốc cán bộ, công chức đăng ký cấp chữ ký điện tử phục vụ thực hiện các dịch vụ công và tham mưu, tác nghiệp trên phần mềm quản lý văn bản.

Tiếp tục triển khai nâng cấp, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Huyện, 23 xã, thị trấn. Triển khai rà soát các tiêu chí “Thông tin và Truyền thông” thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo Công văn số 1786/STTTT-BCVT ngày 14/7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã có tài khoản ngân hàng để thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. UBND huyện đã gửi văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện công khai các tài khoản trên Hệ thống dịch vụ công Thành phố để công dân thực hiện thanh toán trực tuyến; 100% UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn/tổ dân phố hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, tiếp cập công nghệ thông tin.

Duy trì, nâng cấp Cổng/Trang thông tin điện tử của Huyện, UBND các xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Thường xuyên triển khai việc tuyên truyền tới người dân, tổ chức về các tiện ích về mạng Internet; nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng mạng Internet hiệu quả, văn minh đúng pháp luật. Số lượng người dùng sử dụng máy tính gia tăng cùng với đó các phần mềm, ứng dụng, dịch vụ trên môi trường Internet được cung cấp đến người dân tạo tiền đề tốt khi triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 và triển khai chính quyền điện tử; Cùng với đó việc sử dụng Internet không dây đã phủ sóng 3G/4G/5G tới 100% địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tổ chức rà soát định kỳ hệ thống mạng WAN, trang thiết bị CNTT; Duy trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố hệ thống đường truyền, trang thiết bị CNTT, phần mềm dùng chung huyện, xã, thị trấn; Kiểm tra, hướng dẫn, khắc phục sự cố khi các đơn vị khai thác, sử dụng các chữ ký số chuyên dùng của Ban cơ yếu chính phủ.

Phối hợp với Trung tâm DLNN Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hỗ trợ cài đặt, cập nhật bản quyền phần mềm Antivirus trên máy tính của cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn của huyện.

Tiếp tục triển khai tuyên truyền Quyết định số 522/QĐ- UBND ngày 25/1/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Tuyên truyền các chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND huyện về thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025;

Kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có thẩm quyền về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong giao dịch trên môi trường mạng, tuyên truyền, cảnh báo tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn về lỗ hổng bảo mật, các mã độc, gây mất an toàn, an ninh mạng khi sử dụng. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng.

Rà soát, cập nhật các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước Huyện; hoàn thành phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo quy đinh; triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin đang vận hành.

Hệ thống mạng LAN tại huyện: được triển khai nâng cấp hoạt động ổn định, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin truyền thông duy trì tốt đường truyền mạng diện rộng kết nối với hệ thống mạng WAN của Thành phố, đảm bảo 100% cán bộ, công chức hành chính có máy vi tính được kết nối mạng LAN và mạng Internet đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đề ra.

Tại các xã, thị trấn: 100% các xã, thị trấn có hệ thống mạng LAN được nâng cấp luôn được kiểm tra rà soát, xử lý khắc phục sự cố về kết nối mạng, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn.

Tại các phòng hành chính thuộc UBND huyện hiện nay có 122 máy vi tính, đáp ứng 100% cán bộ, công chức có máy vi tính để thực hiện nhiệm vụ. Các trang thiết bị phụ trợ khác cũng được trang bị đủ, đáp ứng yêu cầu công việc như máy in, máy quét, máy phô tô; Hiện nay có 405 máy tính, đáp ứng 100% cán bộ công chức xã được trang bị máy vi tính để làm việc. Các trang thiết bị khác như máy in, máy quét đảm bảo đủ cho các bộ phận theo yêu cầu chuyên môn.

Trong thời gian tới, Thạch Thất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính: tuyên truyền sâu rộng trên cổng thông tin điện tử, chính quyền điện tử huyện, đài phát thanh xã, thị trấn… Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.