CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thạch Thất khảo sát trực tuyến lấy ý kiến sự hài lòng đối với 4 dịch vụ công
Ngày đăng 09/11/2023 | 16:43  | Lượt xem: 95

Thực hiện đồng thời với việc khảo sát trực tiếp được triển khai tại Kế hoạch số 120/KH-UBND (ngày 14-4-2023) của UBND thành phố, Thạch Thất triển khai khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 4 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; dịch vụ y tế công; dịch vụ giáo dục công.

Theo đó, người dân đã trải nghiệm, sử dụng và cảm nhận về chất lượng cung ứng dịch vụ công của thành phố có thể lựa chọn đăng nhập theo đường dẫn (link) hoặc QR code này để đánh giá:

1. DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

https://form.o2tech.vn/dl7kZxYF

2. DỊCH VỤ CẤP PHÉP XÂY DỰNG

https://form.o2tech.vn/SG-AcDGQ

3. DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG

https://form.o2tech.vn/wr!rOLJg

4. DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG

- Đối tượng: Phụ huynh Tiểu học, THCS, THPT

https://form.o2tech.vn/W_HZgIRD

- Đối tượng: Học sinh Trung học phổ thông

https://form.o2tech.vn/ossYIc1O

Kết quả khảo sát trực tiếp và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức qua hình thức trực tuyến sẽ được Viện phối hợp với các chuyên gia tổng hợp, thống kê, phân tích, đối chiếu, so sánh trong tháng 12-2023.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát, Viện sẽ nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công thuộc thành phố.

Đánh giá bước đầu cho thấy, sự đổi mới trong việc đo lường sự hài lòng của người dân bảo đảm độ chính xác, minh bạch cho công tác điều tra, khảo sát năm 2023. Việc khảo sát giúp cho việc đo lường, nghiên cứu, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 4 dịch vụ công năm 2023 sẽ toàn diện và minh bạch hơn./.