CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Thạch Thất ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng năm 2023
Ngày đăng 09/03/2023 | 16:58  | Lượt xem: 35

UBND huyện Thạch Thất ban hành kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/3/2023 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” trên địa bàn huyện năm 2023

UBND huyện Thạch Thất ban hành kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/3/2023 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” trên địa bàn huyện năm 2023.

Theo đó, mục đích của kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Thạch Thất gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính.

Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ và nơi công cộng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả.

UBND huyện yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai sâu rộng, thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn thuộc huyện với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.

 Văn hóa công sở phải gắn vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đối tượng: Các cơ quan phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND xã, thị trấn. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Huyện và các đơn vị trực thuộc.

Nội dung thi đua:

Đối với tập thể:

Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan.

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cá nhân:

Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đảm bảo thời gian, thời hạn trong giải quyết công việc mỗi cán bộ công chức, viên chức, thực hành làm hết giờ và làm hết việc.

Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

 Tinh thần, thái độ, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy, nghiêm túc, chuẩn mực, trách nhiệm trong thi hành công vụ. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc.

Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Phong trào triển khai, thực hiện trong năm 2023 các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ được Chủ tịch UBND huyện biểu dương khen thưởng./.