HUYỆN ỦY

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ,BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠCH THẤT KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Lê Minh Đức                   Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng          Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng        Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí Đỗ Thị Bích                     UVTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện

5. Đồng chí Đào Xuân Ban                 UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6. Đồng chí Nguyễn Kim Loan             UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

7. Đồng chí Nguyễn Đăng Quân        UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị 

8. Đồng chí Đặng Minh Tân               UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9. Đồng chí Cấn Văn Hương              UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10. Đồng chí Phùng Khắc Sơn           UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

11. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc   UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

12. Đồng chí Cấn Đình Trung               UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

13. Đồng chí Hoàng Anh Phương        UVTV, Trưởng Công an huyện

II.  DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2020- 2025

1. Đồng chí Lê Minh Đức                   Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng          Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng        Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí Đỗ Thị Bích                      UVTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện

5. Đồng chí Đào Xuân Ban                 UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6. Đồng chí Nguyễn Kim Loan             UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

7. Đồng chí Nguyễn Đăng Quân         UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị 

8. Đồng chí Đặng Minh Tân                UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9. Đồng chí Cấn Văn Hương              UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10. Đồng chí Phùng Khắc Sơn           UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

11. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc   UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

12. Đồng chí Cấn Đình Trung               UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

13. Đồng chí Hoàng Anh Phương        UVTV, Trưởng Công an huyện

14. Đồng chí Đinh Văn Chiến                HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

15. Đồng chí Nguyễn Thị Mùng Chín    HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

16. Đồng chí Nguyễn Văn Trung          HUV, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

17. Đồng chí Nguyễn Hữu Lương         HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

18. Đồng chí Nguyễn Đình Tùng          HUV, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

19. Đồng chí Đặng Văn Võ                   HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

20. Đồng chí Nguyễn Hữu Hải              HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

21. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng          HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

22. Đồng chí Nguyễn Tiến Trường       HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

23. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn            HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

24 Đồng chí Khuất Thị Khuyên             HUV, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

25. Đồng chí Nguyễn Doãn Lũy            HUV, Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

26. Đồng chí Phạm Quang Thái            HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

27. Đồng chí Nguyễn Đức Lượng         HUV, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện

28. Đồng chí Vũ Thị Lệ Quyên             HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

29. Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh           HUV, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

30. Đồng chí Vương Thị Thảo               HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

31. Đồng chí Nguyễn Trường Giang      HUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

32. Đồng chí Nguyễn Trường Giang      HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên Quan

33. Đồng chí Đỗ Toàn Thắng                 HUV, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện

34. Đồng chí Cấn Xuân Trường            HUV, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

35. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn         HUV, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện

36. Đồng chí Đinh Công Tuân              HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân

37. Đồng chí Cấn Văn Hồng                 HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phú Kim

38. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân        HUV, Bí thư Đảng ủy xã Chàng Sơn

39. Đồng chí Nguyễn Tuấn Trung         HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hương Ngải

40. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến         HUV, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên