CÁC PHÒNG BAN

12 PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thạch Thất, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về hoạt động của HĐND và UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Phòng Nội vụ huyện :

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua khen thưởng và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý về nhà nước về tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhận theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên điạ bàn huyện; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

6. Phòng Văn hoá – Thông tin :

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn; chiụ sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục thể thao, Sở Thông tin truyền thông thành phố Hà Nội

7. Phòng Tư pháp:

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

8. Thanh tra huyện:

Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng chóng tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.

9. Phòng y tế:

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế thành phố Hà Nội.

10. Phòng Lao động –TB và xã hội huyện :

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động TBXH thành phố Hà Nội.

11. Phòng Kinh tế (trên cơ sở sẽ sáp nhập Phòng Công thương và Phòng Nông nghiệp-PTNT hiện nay)

Có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn. chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Khoa học công nghệ, Nông nghiệp, Công nghiệp thành phố Hà Nội.

12. Phòng Quản lý đô thị :

Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy họach xây dựng, phát triển đô thị; nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn trên địa bàn. Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, Giao thông thành phố Hà Nội.

23 XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN

STT

Tên Đơn Vị

Số Điện Thoại

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện

1

TT Liên Quan

024 33842245

2

UBND xã Phú Kim

024 33842724

3

UBND xã Lại Thượng 

024 33842640

4

UBND xã Cẩm Yên

024 33842257

5

UBND xã Đại Đồng

024 33671491

6

UBND xã Hương Ngải

024 33842321

7

UBND xã Canh Nậu

024 33842479

8

UBND xã Dị Nậu

024 33682363

9

UBND xã Thạch Xá

024 33842626

10

UBND xã Cần Kiệm

024 33842234

11

UBND xã Bình Phú

024 33842228

12

UBND xã Chàng Sơn

024 33842272

13

UBND xã Hữu Bằng

024 33842252

14

UBND xã Phùng Xá 

024 33681224

15

UBND xã Kim Quan

024 33684666

16

UBND xã Bình Yên

 024 33842065

17

UBND xã Tân Xã

 024 33595068

18

UBND xã Hạ Bằng

 024 33695033

19

UBND xã Đồng Trúc

024 33595170

20

UBND xã Thạch Hòa

 024 33686319

21

UBND xã Yên Bình

024 39820019

22

UBND xã Yên Trung

 024 39820069

23

UBND xã Tiến Xuân

024 39820045