CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. TẬP THỂ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

BCH Đảng bộ huyện chịu trách nhiệm về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện trước Đại hội Đảng bộ cấp mình, trước cấp uỷ cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức Đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.

- BCH Đảng bộ huyện quán triệt và cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn huyện.

- BCH Đảng bộ huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện quyết định các vấn đề sau:

+ Chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp trên, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

+ Xét và trình ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhân sự giới thiệu ứng cử vào các chức danh: Bí thư, phó bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện; nhân sự bầu bổ sung uỷ viên BCH, uỷ viên ban Thường vụ Huyện uỷ và chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử BCH Đảng bộ khoá mới, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND & UBND huyện.

+ Căn cứ vào quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ quyết định số lượng uỷ viên ban Thường vụ và UBKT Huyện uỷ. Bầu uỷ viên Thường vụ, bí thư, phó bí thư Huyện uỷ; bầu uỷ viên UBKT và chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ.

+ Xem xét, xử lý kỷ luật các đồng chí là Huyện uỷ viên theo thẩm quyền phân công, phân cấp; quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với cấp uỷ viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo tổ chức Đảng cấp dưới.

+ Triệu tập Đại hội khi hết nhiệm kỳ, thông báo trước cho cấp dưới về thời gian và nội dung Đại hội. Quyết định số lượng đại biểu và phân bổ cho các tổ chức Đảng trực thuộc.

2. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

- Ban Thường vụ Huyện uỷ do BCH Đảng bộ huyện bầu ra có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ.

- Ban Thường vụ Huyện uỷ có trách nhiệm đề ra chương trình, kế hoạch và ra các nghị quyết chuyên đề để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp trên, của Huyện uỷ và các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

- Lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên và của Huyện uỷ.

- Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Triệu tập và chuẩn bị nội dung cho các hội nghị Huyện uỷ; báo cáo tình hình hoạt động của Huyện uỷ với ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định; thông tin kịp thời tình hình chung và các mặt công tác đến các đồng chí HUV và các cơ sở Đảng trực thuộc.

- Thảo luận, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ theo quyết định số 1159-QĐ/TU ngày 15/8/2005 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tây(cũ) về ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ.

- Có những vấn đề thuộc quyền quyết định của Huyện uỷ khi xét thấy cần thiết, ban Thường vụ Huyện uỷ được  quyết định và sau đó báo cáo BCH Đảng bộ huyện ở hội nghị Huyện uỷ gần nhất.

3. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Thường trực Huyện uỷ chịu trách nhiệm trong việc điều hành bộ máy của Đảng để giải quyết công việc hàng ngày. Chỉ đạo hoạt động và phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng, các cơ quan chính quyền, các ngành, đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng cấp trên và của Huyện uỷ.

- Duy trì chế độ giao ban, xây dựng lịch công tác hàng tuần theo chương trình công tác hàng tháng của ban Thường vụ. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho các hội nghị Huyện uỷ và hội nghị ban Thường vụ Huyện uỷ bàn bạc và quyết định.

- Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp mình và cấp trên để uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, nếu có những vấn đề quan trọng thì báo cáo để ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định.

- Giải quyết một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ theo uỷ nhiệm của ban Thường vụ Huyện uỷ.

4. CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

- Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ phải chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ về toàn diện các mặt công tác trên địa bàn huyện; có trách nhiệm tham gia lãnh đạo tập thể ở các hội nghị Huyện uỷ, ban Thường vụ Huyện uỷ và các hội nghị do cấp uỷ triệu tập, những hội nghị do HĐND, UBND huyện và các ngành đoàn thể huyện mời dự họp, mỗi đồng chí Uỷ viên Thường vụ phải có trách nhiệm tham gia dự họp đầy đủ; phải làm tốt và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của ngành, khối mình phụ trách, ngoài ra mỗi đồng chí còn phải phụ trách xã, thị trấn, cùng với đồng chí Huyện uỷ viên giúp cơ sở tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Huyện uỷ, ban Thường vụ Huyện uỷ, thông qua sự chỉ đạo đó mà đề xuất với tập thể ban Thường vụ Huyện uỷ và Huyện uỷ trong việc lãnh đạo chung. Mỗi đồng chí Thường vụ Huyện uỷ phải góp phần chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ để có đủ năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, khối mình phụ trách và của toàn Đảng bộ huyện.

- Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ phụ trách công tác Đảng được thay mặt ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết công việc hàng ngày về lĩnh vực mình phụ trách, nhưng phải trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của ban Thường vụ Huyện uỷ và của cấp trên. Những vấn đề đột xuất xét thấy cần thiết phải chỉ đạo ngay thì trao đổi với đồng chí Bí thư Huyện uỷ hoặc đồng chí phó bí thư thường trực Huyện uỷ để xin ý kiến chỉ đạo. Những vấn đề lớn thì phải báo cáo ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định ở phiên họp gần nhất.

- Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ công tác ở các cơ quan chính quyền và các ngành thuộc khối nội chính giải quyết công việc theo thẩm quyền chức năng Nhà nước được giao, không lấy danh nghĩa Thường vụ Huyện uỷ để giải quyết, trừ trường hợp được ban Thường vụ Huyện uỷ uỷ nhiệm.

5. CÁC ĐỒNG CHÍ HUYỆN ỦY VIÊN

- Mỗi đồng chí Huyện uỷ viên đều có trách nhiệm tham gia lãnh đạo tập thể ở các hội nghị Huyện uỷ và chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ về nhiệm vụ được phân công. Quán triệt nội dung các quan điểm chủ trương của Đảng cấp trên, pháp luật của Nhà nước và của Huyện uỷ cho cán bộ, đảng viên và có kế hoạch tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình phụ trách.

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với đảng viên và quần chúng, lắng nghe ý kiến và nắm chắc tình hình tư tưởng, phản ảnh kịp thời với đồng chí Thường vụ phụ trách xã hoặc ban Thường vụ Huyện uỷ hoặc thường trực Huyện uỷ, tham gia đề xuất ý kiến vào các đề án chung của tập thể Huyện uỷ.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ mỗi đồng chí cấp uỷ viên được phân công trực tiếp làm trưởng, phó ngành, đoàn thể, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ về toàn diện các mặt công tác ở địa phương, đơn vị, khối mình phụ trách, tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, sai trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Huyện uỷ, ban Thường vụ Huyện uỷ; nhất là khi có những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, mỗi đồng chí Huyện uỷ viên phải kịp thời bám sát cơ sở để cùng tập thể cấp uỷ, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện. Phát hiện và xây dựng được những điển hình về từng mặt, từng lĩnh vực ở địa phương, đơn vị mình phụ trách để đóng góp vào sự lãnh đạo chung của tập thể Huyện uỷ; đối với các đồng chí cấp uỷ phụ trách xã, thị trấn, 3 tháng một lần phải dành thời gian về sinh hoạt với một chi bộ ở Đảng bộ được phân công phụ trách để cùng cấp uỷ cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

- Khi giải quyết công việc theo thẩm quyền chức năng được giao, không lấy danh nghĩa Huyện uỷ, trừ trường hợp được ban Thường vụ Huyện uỷ uỷ nhiệm.

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người đảng viên và người công dân.

- Có trách nhiệm báo cáo với thường trực Huyện uỷ và ban Thường vụ Huyện uỷ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và xin ý kiến về những chủ trương, biện pháp lớn.

- Các đồng chí Huyện uỷ được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết. Được quyền chất vấn và trả lời về hoạt động của các cá nhân Huyện uỷ viên khác.