LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Lễ Hội Đền Lê xã Lại Thượng

Ngày đăng 20/07/2010 | 07:33  | Lượt xem: 74
+ Hội Đền Lê Loại lễ hội: Dân gian Địa điểm tổ chức: Thôn Lại Thượng xã Lại Thượng huyện Thạch Thất – Hà Nội Thời gian tổ chức: ngày 18...

Các lễ hội xã Canh Nậu

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:16  | Lượt xem: 100
Hội làng Canh Nậu - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Canh Nậu, xã Canh Nậu - Thời gian tổ chức: ngày 12/02 (âm lịch) hàng năm -...

Các lễ hội xã Phùng Xá

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:16  | Lượt xem: 107
+ Hội Làng Bùng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Làng Bùng - xã Phùng Xá - Thời gian tổ chức: ngày 10/1(âm...

Các lễ hội xã Bình Phú

Ngày đăng 04/07/2010 | 03:17  | Lượt xem: 136
+ Hội làng Phú Hoà - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Phú Hoà xã Bình Phú - Thời gian tổ chức: ngày...

Các lễ hội xã Đại Đồng

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:13  | Lượt xem: 120
Hội đình Đại Đồng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Làng Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Thời gian tổ chức: ngày 7/1(âm lịch) hàng năm -...

Các lễ hội xã Hạ Bằng

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:14  | Lượt xem: 69
Hội chùa Cao - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Chùa Hạ Bằng - Thời gian tổ chức: ngày 15/1(âm lịch) hàng năm - Đối tượng tưởng niệm: Thờ...

Các lễ hội xã Chàng Sơn

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:15  | Lượt xem: 31
Hội làng Chàng Sơn - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Chàng Sơn, xã Chàng Sơn - Thời gian tổ chức: ngày 6/1 (âm...

Các lễ hội xã Thạch Xá

Ngày đăng 04/07/2010 | 02:35  | Lượt xem: 35
+ Hội chùa Tây Phương - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Xã Thạch Xá - Thời gian tổ chức: ngày 6/3(âm lịch) hàng năm - Đối...

Các lễ hội xã Đồng Trúc

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:48  | Lượt xem: 39
+ Hội làng Đồng Táng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Đồng Táng - Xã Đồng Trúc - Thời gian tổ chức: ngày 6/1(âm...

Các lễ hội xã Cần Kiệm

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:51  | Lượt xem: 35
+ Hội đình Yên Lạc - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm - Thời gian tổ chức: ngày 9/1 (âm lịch)...

Các lễ hội xã Hạ Bằng

Ngày đăng 25/06/2010 | 04:07  | Lượt xem: 33
+ Hội chùa Cao - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Chùa Hạ Bằng - Thời gian tổ chức: ngày 15/1(âm lịch) hàng năm - Đối tượng tưởng niệm: Thờ...

Các lễ hội xã Đại Đồng

Ngày đăng 25/06/2010 | 04:11  | Lượt xem: 32
+ Hội đình Đại Đồng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Làng Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Thời gian tổ chức: ngày 7/1(âm lịch) hàng năm -...

Các lễ hội xã Lại Thượng

Ngày đăng 25/06/2010 | 04:20  | Lượt xem: 37
+ Hội Đền Lê - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Lại Thượng - Xã Lại Thượng - Thời gian tổ chức: ngày 18/1(âm lịch) hàng năm - Đối...

Lễ hội xã Dị Nậu

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:35  | Lượt xem: 31
Hội Đình thôn Dị - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình thôn Dị - Xã Dị Nậu - Thời gian tổ chức: ngày 12/2(âm lịch) hàng...

Lễ hội xã Hữu Bằng

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:36  | Lượt xem: 39
Hội Đình Hữu Bằng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Xã Hữu Bằng - Thời gian tổ chức: ngày 6/1 (âm lịch) hàng năm - Đối tượng tưởng niệm:...

Các lễ hội xã Phú Kim

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:37  | Lượt xem: 32
Hội Đình Bách Kim - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Bách Kim, xã Phú Kim - Thời gian tổ chức: ngày12/1 (âm lịch)...

Các lễ hội xã Tân Xã

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:45  | Lượt xem: 35
Hội Đình Đào Viên - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Mục Uyên, xã Tân Xã - Thời gian tổ chức: ngày 12/1...

Các lễ hội làng Hương Ngải

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:45  | Lượt xem: 37
Hội làng Hương Ngải - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Giang, xã Hương Ngải - Thời gian tổ chức: ngày 12/1 (âm lịch) hàng năm -...

Các lễ hội xã Kim Quan

Ngày đăng 25/06/2010 | 01:18  | Lượt xem: 33
Lễ hội đình Kim Quan - Tên lễ hội: Hội đình Kim Quan - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Làng Kim Quan xã Kim Quan - Thời gian tổ chức:...

Các lễ hội xã Bình Phú

Ngày đăng 25/06/2010 | 01:40  | Lượt xem: 36
+ Hội làng Thái Hoà - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Thái Hoà -  xã Bình Phú - Thời gian tổ chức:...