LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Về Thạch Thất xem hội đấu vật truyền thống!

Ngày đăng 10/02/2023 | 16:54  | Lượt xem: 478
Hội vật làng Khu Ba (Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) thu hút nhiều "đô" tiếng tăm trong cả nước. Nhân dân và du khách đã được thưởng thức những pha so tài gay cấn tại vùng đất được coi là "cái nôi"...

Hướng dẫn về quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Ngày đăng 08/02/2023 | 04:30  | Lượt xem: 310
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Lễ Hội Đền Lê xã Lại Thượng

Ngày đăng 20/07/2010 | 07:33  | Lượt xem: 372
+ Hội Đền Lê Loại lễ hội: Dân gian Địa điểm tổ chức: Thôn Lại Thượng xã Lại Thượng huyện Thạch Thất – Hà Nội Thời gian tổ chức: ngày 18...

Các lễ hội xã Canh Nậu

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:16  | Lượt xem: 363
Hội làng Canh Nậu - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Canh Nậu, xã Canh Nậu - Thời gian tổ chức: ngày 12/02 (âm lịch) hàng năm -...

Các lễ hội xã Phùng Xá

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:16  | Lượt xem: 331
+ Hội Làng Bùng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Làng Bùng - xã Phùng Xá - Thời gian tổ chức: ngày 10/1(âm...

Các lễ hội xã Bình Phú

Ngày đăng 04/07/2010 | 03:17  | Lượt xem: 393
+ Hội làng Phú Hoà - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Phú Hoà xã Bình Phú - Thời gian tổ chức: ngày...

Các lễ hội xã Đại Đồng

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:13  | Lượt xem: 295
Hội đình Đại Đồng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Làng Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Thời gian tổ chức: ngày 7/1(âm lịch) hàng năm -...

Các lễ hội xã Hạ Bằng

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:14  | Lượt xem: 244
Hội chùa Cao - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Chùa Hạ Bằng - Thời gian tổ chức: ngày 15/1(âm lịch) hàng năm - Đối tượng tưởng niệm: Thờ...

Các lễ hội xã Chàng Sơn

Ngày đăng 07/07/2010 | 02:15  | Lượt xem: 184
Hội làng Chàng Sơn - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Chàng Sơn, xã Chàng Sơn - Thời gian tổ chức: ngày 6/1 (âm...

Các lễ hội xã Thạch Xá

Ngày đăng 04/07/2010 | 02:35  | Lượt xem: 162
+ Hội chùa Tây Phương - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Xã Thạch Xá - Thời gian tổ chức: ngày 6/3(âm lịch) hàng năm - Đối...

Các lễ hội xã Đồng Trúc

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:48  | Lượt xem: 186
+ Hội làng Đồng Táng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Đồng Táng - Xã Đồng Trúc - Thời gian tổ chức: ngày 6/1(âm...

Các lễ hội xã Cần Kiệm

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:51  | Lượt xem: 159
+ Hội đình Yên Lạc - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm - Thời gian tổ chức: ngày 9/1 (âm lịch)...

Các lễ hội xã Hạ Bằng

Ngày đăng 25/06/2010 | 04:07  | Lượt xem: 142
+ Hội chùa Cao - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Chùa Hạ Bằng - Thời gian tổ chức: ngày 15/1(âm lịch) hàng năm - Đối tượng tưởng niệm: Thờ...

Các lễ hội xã Đại Đồng

Ngày đăng 25/06/2010 | 04:11  | Lượt xem: 154
+ Hội đình Đại Đồng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Làng Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Thời gian tổ chức: ngày 7/1(âm lịch) hàng năm -...

Các lễ hội xã Lại Thượng

Ngày đăng 25/06/2010 | 04:20  | Lượt xem: 169
+ Hội Đền Lê - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Lại Thượng - Xã Lại Thượng - Thời gian tổ chức: ngày 18/1(âm lịch) hàng năm - Đối...

Lễ hội xã Dị Nậu

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:35  | Lượt xem: 409
Hội Đình thôn Dị - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình thôn Dị - Xã Dị Nậu - Thời gian tổ chức: ngày 12/2(âm lịch) hàng...

Lễ hội xã Hữu Bằng

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:36  | Lượt xem: 181
Hội Đình Hữu Bằng - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Xã Hữu Bằng - Thời gian tổ chức: ngày 6/1 (âm lịch) hàng năm - Đối tượng tưởng niệm:...

Các lễ hội xã Phú Kim

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:37  | Lượt xem: 157
Hội Đình Bách Kim - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Bách Kim, xã Phú Kim - Thời gian tổ chức: ngày12/1 (âm lịch)...

Các lễ hội xã Tân Xã

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:45  | Lượt xem: 170
Hội Đình Đào Viên - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Thôn Mục Uyên, xã Tân Xã - Thời gian tổ chức: ngày 12/1...

Các lễ hội làng Hương Ngải

Ngày đăng 25/06/2010 | 09:45  | Lượt xem: 193
Hội làng Hương Ngải - Loại lễ hội: Dân gian - Địa điểm tổ chức: Đình Giang, xã Hương Ngải - Thời gian tổ chức: ngày 12/1 (âm lịch) hàng năm -...