TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thạch Thất tham dự hội nghị Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày đăng 22/06/2022 | 13:30  | Lượt xem: 149

Sáng nay (ngày 22/6/2022), tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 15) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến các tỉnh, thành và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Tại Thạch Thất, có 24 điểm cầu với 6.239 đại biểu tham dự, trong đó: 01 điểm cẩu UBND Huyện với 46 đại biểu tham dự và 23 điểm cầu các xã, thị trấn với 6.193 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND Huyện có đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện khóa XXIV; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND Huyện. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí đảng ủy viên, uỷ viên Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Điểm cẩu UBND huyện Thạch Thất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội - trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Theo đó, Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Bốn quan điểm chỉ đạo gồm: (1) Thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; (2) Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; (3) Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; (4) Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”.

Hai mục tiêu lớn là: (1) Đến năm 2030: Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD. (2)  Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Điểm cầu các Xã, Thị trấn trên địa bàn Huyện

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng và mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: (1) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; việc xây dựng Thủ đô Hà Nội " Văn hiến- Văn Minh - Hiện đại"; (2) Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; (3) Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô; (4) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; (5) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống; (6) Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô; (7) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (8) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. 

Cũng tại Hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu tham luận của các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành và thành phố Hà Nội đóng góp để làm rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất các kiến nghị đảm bảo cho sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh: Nghị quyết 15 đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong cả nước, nhất là Đảng bộ Thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết bằng nhiều hình thức thiết thực; Quan tâm xây dựng con người Hà Nội thanh lịch – văn minh; Tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô đảm bảo đoàn kết, trong sạch,vững mạnh toàn diện…/.