THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện thông báo danh sách người đủ điều kiện tuyển dụng vào công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2021
Ngày đăng 07/12/2021 | 15:33  | Lượt xem: 43

UBND huyện thông báo danh sách người đủ điều kiện để tuyển dụng và nội dung, hình thức kiểm tra để tuyển dụng vào công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2021 theo Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện.

Ngày 07/12/2021 UBND huyện có thông báo số 3706/ TB-UBND về danh sách người đủ điều kiện để tuyển dụng và nội dung, hình thức kiểm tra để tuyển dụng vào công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2021 theo Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện.

Xem nội dung thông báo tại đây 

Xem nội dung Quyết định và danh sách tại đây