THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày đăng 15/09/2022 | 10:03  | Lượt xem: 134

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải

Xem chi tiết Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải tại đây./.