THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Ó Trong, xã Phùng Xá, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/11/2023 | 14:43  | Lượt xem: 148

Thông báo Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Ó Trong, xã Phùng Xá, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây./.