THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 12/09/2022 | 10:54  | Lượt xem: 119

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là Quyền sử dụng đất ở

Xem chi tiết Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại đây:

Tại khu Lỗ Đòng- Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Tại khu Đấu giá xã Dị Nậu

Tại khu Đầu Cầu Dưới, thôn Thái Hòa, xã Bình Phú