THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 22/09/2022 | 14:20  | Lượt xem: 103

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải

Xem chi tiết thông báo tại đây./.