THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất NN, LN, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vừng để phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Ngày đăng 21/05/2024 | 09:50  | Lượt xem: 68

Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất NN, LN, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vừng để phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 theo quy định tại Phụ lúc 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Danh sách các hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Thạch Thất đã đăng ký tham gia Dự án.

Danh sách đăng ký tham gia vào Dự án./.