THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng - Bố Cóc, Đại Đồng; Đồng Cháu, Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Ngày đăng 17/04/2024 | 09:51  | Lượt xem: 209

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng - Bố Cóc, Đại Đồng; Đồng Cháu, Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Xem chi tiét tại đây./.