PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN

Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2016
Ngày đăng 07/06/2016 | 16:51  | Lượt xem: 7

Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2016 

Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) huyện Thạch Thất năm 2016 

 

Chỉ thị số 06/CT- UBND của UBND Thành phố

 

Nghị quyết số 02/NQ- HU của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Chỉ thị số 06/CT- UBND của UBND huyện

 

Kế hoạch 107/KH- UBND của UBND huyện

 

QĐ số 1954/QĐ- UBND thành lập Ban chỉ huy PCTT, TKCN

 

QĐ số 1958/QĐ- UBND phân công nhiệm vụ thành viên BCH PCTT, TKCN

 

QĐ số 01/QĐ- BCH thành lập tiểu ban an ninh...

 

QĐ số 02/QĐ- BCH thành lập tiểu ban hậu phương sơ tán...

 

QĐ số 03/QĐ- BCH thành lập tiểu ban khắc phục hậu quả...

 

QĐ số 1955/QĐ- UBND thành lập các điếm canh đê, gác cống

 

QĐ số 1957/QĐ- UBND giao mốc giới các đê, cống, hồ cho các xã quản lý

 

Nghị định số 66/2014/NĐ- CP của Chính phủ

 

Kế hoạch số 12/KH-TB của tiểu ban an ninh trật tự