KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đại Đồng: tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 07/04/2022 | 16:00  | Lượt xem: 131

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 01/3/2022 của Huyện ủy Thạch Thất, ngày 07/4, Đảng ủy xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Kế luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Khuất Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng đã quán triệt, truyền đạt 02 nội dung: Những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Các nội dung trọng tâm trong Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 21/01/2022 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Theo đó, Kết luận số 21-KL/TW có 04 điểm mới (mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân) và bổ sung, làm rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "tiêu cực" sát hợp tình hình mới (82 biểu hiện). Trong đó, nhấn mạnh, sự nguy hiểm của biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Quy định số 37-QĐ/TW giữ nguyên 19 điều như Quy định 47-QĐ/TW và nhất quán quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên, quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay; xây dựng 2 điều mới (điều 3, điều 13).

Với tinh thần chủ động, tích cực, Đại Đồng là địa phương sớm triển khai, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, Quy định số 37. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy