HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH QUY TRÌNH 6 BƯỚC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ TRONG NGÀNH
Ngày đăng 26/04/2023 | 07:30  | Lượt xem: 824

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Đề án luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng nêu rõ 6 bước trong quy trình luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng.

UBKT Trung ương cho biết đề án luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình đội ngũ cán bộ, công tác luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng từ cấp huyện trở lên.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về việc luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả.

Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội có kỹ năng nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công bố trí.

Cán bộ luân chuyển ngoài việc phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chung, phải có thời gian công tác trong ngành ít nhất 3 năm, còn ít nhất 10 năm công tác.

Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đề án quy định 6 bước trong quy trình luân chuyển:

Bước 1: Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành kế hoạch triển khai công tác luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng theo năm, nhiệm kỳ.

Bước 2: Căn cứ nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy trực thuộc Trung ương rà soát đánh giá đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch luân chuyển trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho chủ trương.

Bước 3: Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với các địa phương, đơn vị để đề xuất nhân sự luân chuyển.

Bước 4: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp đề xuất của các địa phương đơn vị, tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển.

Bước 5: Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông qua danh sách nhân sự, chức danh luân chuyển.

Bước 6: Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo./.