THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Danh mục TTHC lĩnh vực Người có công

Publish date 11/07/2022 | 09:05  | Lượt xem: 43
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Người có công nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (29 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Publish date 17/05/2022 | 03:59  | Lượt xem: 69
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (03 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Publish date 17/05/2022 | 03:49  | Lượt xem: 59
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (14 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật

Publish date 16/05/2022 | 03:28  | Lượt xem: 59
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hòa Giải cơ sở

Publish date 16/05/2022 | 03:21  | Lượt xem: 67
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước

Publish date 16/05/2022 | 03:11  | Lượt xem: 58
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Chứng thực

Publish date 16/05/2022 | 11:01  | Lượt xem: 58
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (11 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch

Publish date 16/05/2022 | 10:33  | Lượt xem: 62
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (19 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Publish date 07/04/2022 | 02:25  | Lượt xem: 185
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (03 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra

Publish date 07/04/2022 | 02:08  | Lượt xem: 53
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thủy nội địa

Publish date 07/04/2022 | 01:53  | Lượt xem: 140
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (10 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tôn giáo

Publish date 07/04/2022 | 01:43  | Lượt xem: 155
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (10 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thi Đua – Khen thưởng

Publish date 07/04/2022 | 11:00  | Lượt xem: 89
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Y tế

Publish date 07/04/2022 | 10:15  | Lượt xem: 87
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Publish date 07/04/2022 | 10:02  | Lượt xem: 114
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Giáo dục Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (05 TTHC)