THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Publish date 29/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 51
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (06 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực người có công

Publish date 11/07/2022 | 08:49  | Lượt xem: 41
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (25 TTHC)

Đoàn kiểm tra UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Thạch Thất

Publish date 07/06/2022 | 04:15  | Lượt xem: 393
Sáng ngày 07/6/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát...

Danh mục TTHC lĩnh vực Người có công

Publish date 14/05/2022 | 09:41  | Lượt xem: 44
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động, Việc làm

Publish date 14/05/2022 | 09:30  | Lượt xem: 43
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Lao động, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Viên chức

Publish date 14/05/2022 | 09:17  | Lượt xem: 38
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (03 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Publish date 25/04/2022 | 03:31  | Lượt xem: 39
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Publish date 25/04/2022 | 03:22  | Lượt xem: 48
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (13 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

Publish date 25/04/2022 | 11:00  | Lượt xem: 41
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (01 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước

Publish date 25/04/2022 | 10:52  | Lượt xem: 42
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (02 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Chứng thực

Publish date 25/04/2022 | 10:46  | Lượt xem: 38
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (12 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch

Publish date 25/04/2022 | 10:39  | Lượt xem: 39
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (17 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Môi trường

Publish date 08/04/2022 | 03:36  | Lượt xem: 117
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai

Publish date 08/04/2022 | 03:28  | Lượt xem: 112
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (05 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám

Publish date 08/04/2022 | 03:19  | Lượt xem: 70
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (01TTHC)