CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước, chuyển đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày đăng 12/01/2021 | 15:11  | Lượt xem: 93

Nâng cao thêm một bước về trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc huyện; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có giải pháp liên quan đến CCHC. 

Nâng cao thêm một bước về trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc huyện; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có giải pháp liên quan đến CCHC. 

Ngày 11/1/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2021 với nội dung:

Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn theo tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt” đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Chấp hành các quy định về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. 

Việc thực hiện các quy định về Quy chế dân chủ tại xã, thị trấn; việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện.

Việc tổ chức triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ trọng tâm đột xuất được Huyện ủy, UBND huyện giao.

Việc thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Quyết định số 2391-QĐ/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy. 

Thực hiện nhiệm vụ gắn với các nội dung về Chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”.

Xem toàn văn nội dung Kế hoạch tại đây