CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, xác định chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn
Ngày đăng 22/04/2021 | 16:35  | Lượt xem: 84

Từng bước nâng cao tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CCHC, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong CCHC để có phương án nhân rộng mô hình trong toàn huyện. Lấy kết quả kiểm tra CCHC làm căn cứ trong xác định chỉ số CCHC các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn. Ngày 22/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.     

Từng bước nâng cao tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CCHC, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong CCHC để có phương án nhân rộng mô hình trong toàn huyện. Lấy kết quả kiểm tra CCHC làm căn cứ trong xác định chỉ số CCHC các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn. Ngày 22/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với yêu cầu: 

Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo việc kiểm tra mang tính toàn diện, tránh chồng chéo, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; chú ý các nội dung quan trọng nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, SIPAS của huyện.

Tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước, tập trung xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực được giao theo dõi, phụ trách.

Tăng cường trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn theo chuyên đề của các phòng chuyên ngành theo lĩnh vực CCHC đối với UBND xã, thị trấn.

Xem nội dung kế hoạch tại đây