CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu
Ngày đăng 28/02/2023 | 07:30  | Lượt xem: 83

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 23/02/2023, về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ. Không yêu cầu người dân cũng như doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục đã được số hóa theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, không để giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy nhanh thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc biệt, các Bộ, ngành, địa phương phải quán triệt các cơ quan, tổ chức không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn.

Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2023.