CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
Ngày đăng 16/04/2021 | 16:56  | Lượt xem: 111

Đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc huyện Thạch Thất. Thông qua khảo sát nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ, giải quyết TTHC từ đó nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân, tổ chức trong cung ứng dịch vụ công.  

Đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc huyện Thạch Thất. Thông qua khảo sát nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ, giải quyết TTHC từ đó nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân, tổ chức trong cung ứng dịch vụ công. Ngày 16/4/2021, UBND huyện Thạch Thất xây dựng Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc huyện Thạch Thất năm 2021.

Xem nội dung kế hoạch tại đây