CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 30/12/2022 | 10:00  | Lượt xem: 53

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, UBND huyện ban hành Văn bản số 2469/UBND-VP về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin. UBND huyện Thạch Thất ban hành công văn số 2469/UBND-VP ngày 29/12/2022 về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thể như sau:

- Niêm yết công khai 20 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

- Gỡ bỏ niêm yết công khai các thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông cấp huyện được công bố tại Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố do bị hết hiệu lực.

Nội dung chi tiết xem tại đây.