CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chấn chỉnh, tăng cương trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong việc đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất và đăng ký biến động đất đai trên địa bàn huyện
Ngày đăng 26/10/2023 | 08:27  | Lượt xem: 61

Công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động đất đai là một nội dung quan trọng trong quản lý đất đai.

Pháp luật đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý; về thời hạn người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; về việc cấp Giấy chứng nhận (thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục thực hiện); về xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ; về xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. 

Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn huyện việc triển khai đăng ký đất đai lần đầu vẫn còn chưa được thực hiện triệt để tại một số xã dẫn đến diện tích đất đai còn lại chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận không được đưa vào đăng ký để quản lý; công tác đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận (đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đất tôn giáo, tín ngưỡng) tại một số xã còn thực hiện chưa nghiêm, vẫn còn xảy ra tình trạng cán bộ, công chức chưa tập trung giải quyết gây khó khăn, chưa đảm bảo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất và đăng ký biến động đất đai và thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ, vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Ngày 25/10/2023, UBND Huyện ban hành văn bản số 1945/UBND-TNMT, về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong việc đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất và đăng ký biến động đất đai trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND Huyện yêu cầu các cơ quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong công tác quản lý đăng ký đất đai tại địa phương theo Chỉ thị của Thành uỷ, Nghị quyết, kế hoạch của Huyện uỷ, Chương trình hành động của UBND huyện.

Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp;

UBND các xã, thị trấn

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan công tác quản lý đất đai theo hướng giảm tối đa về thời gian, tài liệu hồ sơ thực hiện đảm bảo gọn, nhẹ nhưng đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo công chức địa chính Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan, giải quyết tốt công việc liên quan công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất và đăng ký biến động đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai, tuyên truyền hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật về trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cảnh báo đề người dân không bị lợi dụng trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất; thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ trong việc lập, xác nhận hồ sơ về đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, đăng ký biến động đất đai phải đảm bảo đúng quy định, phù hợp các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nghiêm cấm mọi hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong thực hiện công vụ; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Phối hợp với các Ban ngành của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy định về xử phạt vi phạm hành chính để người dân được biết và tuân thủ thực hiện; đặc biệt là các điều kiện, thủ tục về đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, đăng ký biến động đất đai; tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng đất chưa kê khai, đăng ký đất đai lần đầu để người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước để Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho người đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; cảnh giác về các hành vi lợi dụng thông tin quy hoạch, thông tin thực hiện các dự án đầu tư, việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai để đồn thổi, đăng tải các thông tin sai sự thật ...; thực hiện tốt việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân tiếp cận tốt nhất thông tin chính thống, không bị “nhiễu” thông tin.

- Xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký đất đai, không đăng ký biến động theo quy định.

- Chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát các trường hợp tồn đọng chưa cấp Giấy chứng nhận lần đầu, trong đó cần làm rõ các nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết, xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí cấp Giấy chứng nhận cho các năm tiếp theo, trình UBND huyện, thành phố xem xét phê duyệt để thực hiện.

- Tập trung rà soát toàn bộ quỹ đất của địa phương, xác định cụ thể những thửa đất trước đây đã kê khai, đăng ký, được cấp Giấy chứng nhận nhưng do bị biến động về diện tích, loại đất, tên chủ sử dụng đất vv... cần phải cấp đổi Giấy chứng nhận, lập danh sách đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Thạch Thất; tổng hợp, phân loại, thống kê kết quả việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kê khai, đăng ký đất đai và báo cáo UBND huyện để chỉ đạo giải quyết.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, huyện Thạch Thất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế khu vực Thạch Thất - Quốc Oai:

- Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan công tác quản lý đất đai, môi trường theo hướng giảm tối đa về thời gian, tài liệu hồ sơ thực hiện đảm bảo gọn, nhẹ nhưng đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt thủ tục hành chính “một cửa và một cửa liên thông”, không để chậm thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác phối hợp, giải quyết công việc liên quan công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất và đăng ký biến động đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn công bố, công khai trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thủ tục chia tách quyền sử dụng đất... để minh bạch thông tin để mọi người dân được biết. Chỉ đạo công chức, viên chức chuyên môn thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nghiêm cấm mọi hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong thực hiện công vụ; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai...; tham mưu UBND huyện xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm theo quy định.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký đất đai, không đăng ký biến động theo quy định; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm VHTT và Thể thao huyện

- Xây dựng bài viết tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, tuyên truyền rõ về trình tự thủ tục về đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất lần đầu và đăng ký biến động đất đai....;

- Đăng phát nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, Đài phát thanh để người dân được biết và thực hiện.

Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện kiểm tra công vụ đối với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, huyện Thạch Thất, Phòng Tài nguyên và Môi trương trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Công an huyện phối hợp các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn để nắm bắt thông tin, xử lý nghiêm đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, lừa đảo trong việc môi giới “dịch vụ đất đai” trái quy định của pháp luật./.