CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công
Ngày đăng 06/07/2021 | 23:02  | Lượt xem: 199

Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện để cải thiện mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công, ngày 06/7/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện để cải thiện mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công giai đoạn 2021-2025, ngày 06/7/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của huyện Thạch Thất với các nội dung cơ bản sau.

Thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ kịp thời, khách quan về việc triển khai và kết quả xác định chỉ số SIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công của các cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025.

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để các cá nhân, tổ chức phải đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ…

Tăng cường nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân và tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về hành vi bị cấm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức. Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận và phản ánh, kiến nghị theo quy định. Khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức.

Xem toàn bộ nội dung Kế hoạch tại đây