CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
Ngày đăng 11/01/2021 | 21:51  | Lượt xem: 170

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Gắn với chủ đề năm công tác của Thành phố “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Huyện năm 2021. Ngày 11/1/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2021 của huyện Thạch Thất.

Nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của huyện Thạch Thất; làm tốt vấn đề dân chủ cơ sở, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân góp phần cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Gắn với chủ đề năm công tác của Thành phố “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Huyện năm 2021.

Ngày 11/1/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2021 của huyện Thạch Thất, nội dung thực hiện gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính qyền số.    

Xem toàn văn nội dung Kế hoạch CCHC tại đây