danh bạ các cơ quan

Thông báo tuyển dụng
tuyên truyền pbgdpl
Cơ quan hành chính
Hành chính công
Quản lý 1 cửa
Tra cứu hồ sơ
Công báo HN
thông tin dự án
Văn bản pháp quy
cơ sở dữ liệu
Quê hương
Danh nhân

các tổ chức cơ sở

CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Ngày đăng: 24/10/2014 | Lượt xem: 0

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG HUYỆN ỦY THẠCH THẤT
 
1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
        
 1.1 CHỨC NĂNG CỦA BAN TỔ CHỨC
 Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của cấp uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là ban Thường vụ và thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức – cán bộ, BVCTNB của hệ thống chính trị trong huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, BVCTNB của huyện.
 1.2 NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC
               
 A. NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT
Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu cụ thể hoá chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, BVCTNB; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Huyện uỷ, ban Thường vụ Huyện uỷ.
Chủ trì xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên và BVCTNB Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện uỷ, ban Thường vụ Huyện uỷ.
B. THẨM ĐỊNH 
Thẩm định đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, BVCTNB mà Huyện uỷ phân cấp cho cấp uỷ cơ sở, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan trực thuộc huyện trước khi trình BCH, ban Thường vụ Huyện uỷ.
C. HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA
Hướng dẫn và kiểm tra các ban Đảng; đoàn thể; Đảng ủy, chi uỷ trực thuộc Huyện uỷ thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định của Trung ương, Thành phố và Huyện uỷ về tổ chức, cán bộ, đảng viên, BVTCNB và việc thi hành điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, BVCTNB đối với cấp uỷ cấp dưới và tổ chức Đảng trực thuộc.
Phối hợp với phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện trong việc thể chế hoá và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, BVCTNB.
Hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ về nghiệp vụ công tác đảng viên, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch theo quy định của Trung ương
Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của ban Thường vụ Huyện uỷ.
D. THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC DO BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY ỦY QUYỀN
Tham mưu cho cấp uỷ về quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều chuyển, khen thưởng cán bộ diện Huyện uỷ, ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; nâng bậc lương, tăng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ khối Đảng, đoàn thể.
Tham mưu, đề xuất giải quyết chế độ chính sách, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện huyện quản lý. Phối hợp với ban Tổ chức Thành ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Thành phố thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ diện Thành phố quản lý đang công tác, sinh sống trên địa bàn huyện
Chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT huyện, MTTQ và đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, MTTQ, đoàn thể huyện. Phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn, rà soát, đánh giá tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của huyện.
Quản lý hồ sơ cán bộ diện Huyện uỷ, ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.
Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm tham mưu cho ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp và cơ quan Đảng, đoàn thể trong phạm vi huyện.
Tham mưu, đề xuất với ban Thường vụ Huyện uỷ ký hợp đồng lao động theo chính sách hiện hành.
Thực hiện công tác thống kê cơ bản của Đảng và theo yêu cầu của cấp trên
Thực hiện công tác BVCTNB theo yêu cầu nhiệm vụ và của cấp trên.
E. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Lãnh đạo ban, gồm : 1 trưởng ban và 3 phó trưởng ban , trong đó có 1 phó trưởng ban kiêm chức là Trưởng phòng Nội vụ huyện.
2 chuyên viên, 01 cán bộ  phụ trách nghiệp vụ chuyên môn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
 
A. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Huyện ủy theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ Huyện ủy giao; thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của UBKT Thành ủy.
Chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động của UBKT cơ sở.
Nghiên cứu đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ của Huyện ủy đối với công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát
Sơ kết, tổng kết kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, đạo tào, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất và năng lực công tác của cán bộ kiểm tra.
Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho UBKT Huyện ủy hoạt động. Chăm lo về đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan theo chế độ chính sách của Đảng, nhà nước.
B. TỔ CHỨC BỘ MÁY
Gồm 1 Chủ nhiệm, 3 Phó chủ nhiệm, trong đó có 1 phó chủ nhiệm kiêm chức là Chánh Thanh tra huyện.
1 ủy viên, 1 chuyên viên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
       
             
A. CHỨC NĂNG
Tham mưu giúp Huyện ủy trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyên giáo trong huyện bao gồm các mặt: công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện và các xã, phường, thị trấn.
B. NHIỆM VỤ
Giúp Huyên ủy trong việc đánh giá hoạt động, nghiên cứu, tham gia chuẩn bị các chỉ thị, Nghị quyết; đề xuất phương hướng, cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực tuyên giáo
Tham mưu giúp ban thường vụ Huyện ủy, BCH đảng bộ huyện tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về công tác tuyên giáo.
Theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các hoạt động tuyên giáo ở đảng bộ, chi bộ cơ sở, các ngành trong huyện; những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, nhà nước, và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, báo cáo kịp thời và kiến nghị với ban thường vụ Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp giải quyết.
Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông tri của Thành ủy, Huyện ủy trên các lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử... trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện bồi dưỡng lý luận chính trị  cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đảng bộ huyện theo sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy.
Tổ chức, quản lý mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc địa bàn huyện, đảm bảo đúng định hướng của Đảng.
Xây dựng kế hoạch, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện. Hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn; tổ chức tuyên truyền truyền thống cách mạng của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp với ngành giáo dục đưa lịch sử đảng  bộ địa phương vào giảng dạy trong các trường phổ thông.
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với cấp ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy ủy theo quy định.  
Đề xuất , kiến nghị với Huyện ủy thực hiện chính sách của nhà nước về bồi dưỡng, sử dụng, đãi nghộ với cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở; phối hợp với ban Tổ chức Huyện ủy, UBND huyện nắm tình hình công tác tổ chức trong khối tuyên giáo; tham gia ý kiến vào việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ lãnh đạo các ngành thuộc khối tuyên giáo
Thực hiện một số nhiệm vụ do ban Thường vụ ủy quyền.
C. TỔ CHỨC BỘ MÁY GỒM:
 
1 trưởng ban, 3 phó trưởng ban, 1 chuyên viên và 1 nhân viên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
 
A. CHỨC NĂNG
Tham mưu giúp Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo và dân tộc.
B. NHIỆM VỤ
Giúp huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương về công tác Dân vận của trung ương và địa phương đến chi Đảng bộ các cấp, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, các tổ chức quần chúng cơ sở
Thẩm gia ý kiến với các phòng, ban trong việc thể chế hóa các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, của Thành ủy, Huyện ủy về công tác Dân vận phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Thẩm định các văn bản đề án của các cơ quan, ban, ngành có liên quan đến công tác dân vận trước khi trình ban Thường vụ Huyện ủy. Tham gia thẩm định các chủ trương có liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân và công tác dân vận của các cơ qua n khối chính quyền.
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận. Theo dõi tình hình phong trào và nguyện vọng của quần chúng; sơ, tổng kết kinh nghiệm thực hiện từ đó kiến nghị đề xuất các chủ trương với ban Dân vận Thành ủy, ban thường vụ Huyện ủy về công tác Dân vận và những vẫn đề có liên quan đến công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy làm công tác xây dựng Đảng trong khối Dân vận huyện ủy, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ, tham gia ý kiến trong việc bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ trong khối Dân vận huyện ủy và cán bộ Dân vận cơ sở.
Hướng dẫn nội dung, bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác Dân vận cho các chi, Đảng bộ trực thuộc và tổ chức quần chúng ở cơ sở. Giúp huyện ủy quy hoạch, tuyển chọn bồi dưỡng cán bộ làm công tác Dân vận ở cấp huyện và cấp cơ sở. 
C. TỔ CHỨC BỘ MÁY GỒM
 
1 trưởng ban, 3 phó trưởng ban, 1 cán bộ tổng hợp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 
5.1 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG CẤP ỦY 
          
A. CHỨC NĂNG 
Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy, có chức năng tham mưu, giúp việc Huyện uỷ trực tiếp là Thường trực Huyện uỷ và Ban Thường vụ để tổ chức điều hành công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực.
B. NHIỆM VỤ
1. Giúp Huyện ủy xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.
2. Phối hợp với các ban, ngành chức năng giúp Huyện ủy xây dựng, ban hành các loại văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đó của Huyện ủy.
3. Làm công tác tổ chức, tổng hợp, xử lý thông tin, báo cáo phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.
4. Thực hiện đúng quy định về công tác văn thư lưu trữ, bảo mật trong quản lý hệ thống văn bản của các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy.
5. Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư, tổng hợp báo cáo trình Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.
6. Đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy.
7. Đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cơ quan Huyện uỷ; chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ăn uống tại cơ quan của cán bộ, công nhân viên chức và khách mời của Huyện ủy.
8. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Văn phòng cấp ủy cơ sở.
C. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1 Chánh Văn phòng, 2 Phó chánh Văn phòng, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 1 văn thư lưu trữ, 1 cấp dưỡng, 2 lái xe, 3 nhân viên bảo vệ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          
                                                          CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
                                                Toàn huyện có 77 tổ chức cơ sở đảng
   Trong đó:                                  
                                    - Xã, thị trấn : 01 đảng bộ thị trấn và 22 đảng bộ xã.
                                    - Khối doanh nghiệp cổ phần: 4 chi bộ.
                                    - Khối hành chính sự nghiệp : 47 chi bộ và 1 đảng bộ
                                    - Khối lực lượng vũ trang: 2 đảng bộ

sự chỉ đạo

Nông thôn mới
Thông báo
Chỉ đạo của huyện
Lịch công tác
phần mềm quản lý văn bản
hệ thống thư điện tử
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công mức 3
Lụt bão

dân số

Dân số222 842 người
Mật độ1.189 người/km²

 

địa lý

 Trụ sởThị trấn Liên Quan
Vị tríPhía Tây Hà Nội
Diện tích187,4418 km2
Xã,Thị trấn22 xã, 1 thị trấn

 

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 6
  • Tổng lượng truy cập: 11.708.441
Về đầu trang