AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển nhận chiến sỹ Công an nhân dân năm 2023
Ngày đăng 12/10/2022 | 15:01  | Lượt xem: 154

Ngày 07/10/2022 Huyện ủy Thạch Thất vừa ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển nhận chiến sỹ Công an nhân dân năm 2023

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, căn cứ Hướng dẫn số 2741/HD-BTL ngày 14/9/2022 của BTL Thủ đô Hà Nội về thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển nhận chiến sỹ mới năm 2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện; kiện toàn và tăng cường trách nhiệm của Hội đồng NVQS các cấp trong tổ chức tham mưu thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an các cấp và phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng và vượt tiến độ theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô và chất lượng.

2. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong Nhân dân trên địa bàn Huyện, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, trong đó cần thông tin rõ chủ trương, nội dung mới của cấp trên thuộc diện tạm hoãn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Giao Ban CHQS Huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện) chủ trì phối hợp với Công an huyện, các ban, ngành và các cơ quan liên quan tham mưu với UBND huyện chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật NVQS, Luật CAND và các nghị định, thông tư, hướng dẫn; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của Huyện. Thực hiện Lễ giao, nhận quân năm 2023 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định; ngày giao quân thực sự là ngày Hội tòng quân của Nhân dân địa phương. Tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo quân nhân, chiến sỹ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ trở về địa phương; đăng ký quản lý vào ngạch dự bị; tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân, chiến sỹ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ. Tổng hợp kết quả thực hiện trình UBND huyện báo cáo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

4. Công an Huyện phối hợp với Ban CHQS Huyện thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao; nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đề xuất với Công an thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với tình hình và điều kiện cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của huyện; chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác phúc tra, rà soát, xác minh và xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự... nhập ngũ vào Quân đội, Công an.

5. UBND Huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện chỉ đạo Phòng Y tế Huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các nội dung về tiêu chuẩn sức khoẻ theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS; Hướng dẫn liên ngành số 4794/HDLN-SYT-BTLTĐHN ngày 14/10/2016 của Sở Y tế Hà Nội và BTL Thủ đô Hà Nội về tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS; Phòng Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hoá của công dân nhập ngũ; các ban, ngành: Tư pháp, Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả. HĐND Huyện, UBKT Huyện ủy xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Đảng.

6. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, Hội Cựu chiến binh Huyện, Hội Nông dân Huyện, Liên đoàn Lao động Huyện và các ban, ngành liên quan: theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND Huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công tác chính sách hậu phương Quân đội và Công an.

7. Yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo Ủy Ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật NVQS, Luật CAND, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công bằng xã hội. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị Quân đội, Công an giúp đỡ gia đình quân nhân và chiến sỹ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại ngũ gặp khó khăn; động viên chiến sỹ đang tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8. Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ thể, cá nhân có liên quan./.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây!