HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Nỗ lực hơn nữa, triển khai nhanh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06
Ngày đăng 23/10/2023 | 15:43  | Lượt xem: 99

Hiện nay, chuyển đổi số được cả thế giới hiện nay tích cực thực hiện; chúng ta nhận thức chuyển đổi số là việc làm mới, khó, nhạy cảm, đòi hỏi phải có nguồn lực, trí tuệ, thời gian và các điều kiện cần thiết khác. Đảng, Nhà nước ta đã chỉ đạo, lãnh đạo và đưa chuyển đổi số vào cả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để triển khai; sau đó, Chính phủ và các bộ, ngành; đặc biệt, Bộ Công an đã tích cực triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu, đòi hỏi khách quan, cần phải đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, điểm nghẽn, tư duy bảo thủ và đột phá hơn nữa vì mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, quốc gia, góp phần phát triển quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho tăng trưởng tốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Hiện nay, kinh tế số là động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước; xã hội số là xã hội nền tảng của Việt Nam; văn hóa số góp phần cấu thành văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam; phải hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, phải triển khai một cách nhân văn, hợp lòng dân, được nhân dân ủng hộ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho sự phát triển.

Để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, cần tập trung 4 ưu tiên: phát triển cơ sở dữ liệu là tài nguyên của đất nước, vừa cần thiết, vừa cấp bách; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; phát triển các nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an toàn thông tin.

Cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, tài chính, con người; tập trung cho cải cách, xây dựng thể chế mang tính cạnh tranh cao hơn, tháo gỡ những nút thắt, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, với phương châm “chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, mang tính chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt việc đó, không thể chung chung được”

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động; tổ chức triển khai 2 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên địa bàn toàn quốc với tinh thần vừa làm, vừa hoàn thiện, nâng cấp.

Đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với các Cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong một số lĩnh vực.

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm tạo ra những giá trị mới; đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng luật pháp; huy động nguồn lực cho chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06.

Tăng cường hợp tác quốc tế. Nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm các nước trên thế giới về chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, quản lý dân cư, xây dựng, tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu lớn để vận dụng thực hiện phù hợp. Đẩy mạnh truyền thông tạo đồng thuận xã hội; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 bao trùm, toàn diện./.